Liceum Ogólnokształcące

Zapraszamy!

Dalej

Technikum

Zapraszamy!

Dalej

Liceum Mundurowe

Zapraszamy!

Dalej

Szkoła Branżowa I- go Stopnia

Zapraszamy!

Dalej

Zasady rekrutacji do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego,
Technikum, Branżowej Szkoły I  Stopnia
 w Zespole Szkół 

w Biskupcu na rok szkolny 2018/2019

(na podstawie Zarządzenia Nr 4 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty
 z dnia 31 stycznia 2018 r.) 

I. Informacje ogólne

Kierunki kształcenia w naszej szkole:

Liceum Ogólnokształcące - 3-letnie


-- profil ogólny
-- profil mundurowy kandydaci muszą posiadać nienaganna postawę wychowawczą
  (na  świadectwie ukończenia gimnazjum co najmniej dobra ocena z zachowania i co najmniej ocena dobra z wychowania fizycznego oraz  brak przeciwwskazań lekarskich do uczestniczenia w zajęciach z wychowania fizycznego)

Technikum – 4-letnie

- technik informatyk

- technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

- technik ekonomista

Branżowa Szkoła I Stopnia

- sprzedawca

- ślusarz

- klasa wielozawodowa


II. Terminy składania dokumentów i rekrutacji

 1. Przyjmowanie podań  - 07.05.2018 - 12.06.2018
 2. Świadectwo i zaświadczenie OKE  - do 26.VI.2018 do godz. 14 .30
 3. Ogłoszenie wyników rekrutacji  - 30.VI.2017  godz. 1200
 4. Potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole 22.VI-10.VII.2018 do godz. 1200 poprzez złożenie oryginałów dokumentów
 5. Ostateczne ogłoszenie listy uczniów przyjętych  - 11.VII.2018 – godz. 1200


III. Wymagane dokumenty:

 • -podanie o przyjęcie do szkoły
 • -świadectwo ukończenia gimnazjum
 • -zaświadczenie o wyniku egzaminu (OKE)
 • -dokumentacja potwierdzająca szczególne osiągnięcia ucznia
 • -2 fotografie (podpisane na odwrocie)
 • -dokumentacja medyczna (karta zdrowia)
 • -ankieta informacyjna
 • -Branżowa Szkoła I Stopnia – umowa o pracę zawarta z zakładem pracy w celu nauki zawodu
 • -Technikum – zaświadczenie o przydatności do zawodu
 • - Liceum  o profiu mundurowym - zaświadczenie od lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w klasie o profilu mundurowym

 

IV. Szczegółowe zasady rekrutacji - o przyjęciu decydują:

 

1. Liczba punktów uzyskanych za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum wg skali:

 celujący- 18 pkt,

 bardzo dobry – 17 pkt,

 dobry – 14 pkt,

 dostateczny – 8 pkt,

 dopuszczający – 2 pkt.

Liczba punktów możliwa do uzyskania wynosi 72

Sumuje się punkty  za oceny z języka polskiego oraz trzech najwyżej ocenionych przedmiotów z grupy: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, język angielski, matematyka, informatyka,  wos. 

2. liczba punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, zawartych w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu, wynosi 100. Wyniki wyrażone są w skali procentowej dla zadań z 5 zakresów: język polski, historia i wiedza o społeczeństwie, matematyka, przedmioty przyrodnicze, język obcy nowożytny (poziom podstawowy). Obowiązuje zasada, że z każdego zakresu można uzyskać maksymalnie 20 punktów, czyli jeden procent odpowiada wartości 0,2 punktu.

3. Liczba punktów za niżej wymienione osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum:

a) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty
     - tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów
     - tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów
     - tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów

b) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim 
organizowanym przez kuratora oświaty:

   -  dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów
   -  dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –
     7 punktów
   -  tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów
   - tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego -5 punktów
   - tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty

c)  uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt.a i b,
artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty 
działające na terenie szkoły, na szczeblu:
   - międzynarodowym – 4 punkty

   - krajowym – 3 punkty
   - wojewódzkim – 2 punkty
   - powiatowym – 1 punkt

d) w przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach
 wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w pkt. a – c wymienione na
     świadectwie ukończenia gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do  
     uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów
e)  uzyskanie świadectwa ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem – 7 punktów
f)  aktywność społeczna, a tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 3 punkty

Maksymalna suma punktów możliwych do uzyskania za osiągnięcia wymienione w punkcie 3 może wynieść łącznie 28

Maksymalna liczba punktów możliwych do osiągnięcia przez kandydata wynosi 200 punktów

 

 

Dokumenty do pobrania:

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - pobierz

Ankieta informacyjna - Liceum dla Dorosłych - pobierz

Ankieta obowiązkowa do wszystkich typów szkół - pobierz

Podanie do Technikum Ekonomicznego - pobierz

Podanie do Technikum Informatycznego - pobierz

Podanie do Liceum Ogólnokształcącego - pobierz

Podanie do Liceum o profilu mundurowym- pobierz

Podanie do Technikum Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej - pobierz

Podanie do Szkoły Branżowej I  Stopnia - pobierz

Podanie do Liceum dla Dorosłych na semestr I - pobierz

Podanie do Liceum dla Dorosłych na semestr III - pobierz

Liceum Ogólnokształcące

Liceum Mundurowe

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa

wsb logo

Technikum

Liceum dla Dorosłych

Szkoła Branżowa I-go Stopnia