Liceum Ogólnokształcące

Zapraszamy!

Dalej

Technikum

Zapraszamy!

Dalej

Egger Biskupiec

Zaprasza!

Dalej

Branżowa Szkoła I- go Stopnia

Zapraszamy!

Dalej

Świąt prawdziwie świątecznych, ciepłych w sercu.

Zimowych na zewnątrz, jaśniejących pierwszą gwiazdką.

Niech z nut świątecznych zapachów

Powstanie najpiękniejsza kolęda 

I czarem swej melodii niech spełni wszystkie marzenia!

 

Dyrekcja, Grono Nauczycielskie i Pracownicy Zespołu Szkół w Biskupcu

Klasa 3a LO

Zasiedliśmy do wigilii klasowej już po raz ostatni w tym gronie. Czas płynie szybko, ale chwile, które razem udało nam się spędzić pozostaną z nami na długie lata. Oby nadchodzący Nowy Rok obfitował w same pozytywne wydarzenia. Niech spełnią się wszystkie Wasze życzenia, a zapasy pozytywnej energii zgromadzone podczas Świąt wystarczą na cały kolejny rok.

Wychowawczyni - Anna Łojek

Czytaj więcej: Spotkanie przedświąteczne 3a 

Stało się ! Pomimo trwającej prawiecod dwóch lat pandemii koronawirusa i zdalnego nauczania - Święty Mikołaj odwiedził dziś Zespół Szkół w Biskupcu! Co prawda z opóżnieniem, ale jednak! Odwiedził dzisiejszego dnia - 7 grudnia możliwie jak najwięcej klas w celu obdarowania ich słodkim poczęstunkiem, wraz ze swoimi elfami składając wszystkim życzenia mikołajkowe. Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły byli w tym dniu uradowani i zachwyceni dzisiejszą niespodzianką, zorganizowaną przez członków Samorządu Uczniowskiego. Dużo przy tym było radości, zabawy,śpiewu i smiechu.

Zdjęcia zrobione przez członków SU niech przybliżą nam radość, z jaką przywitaliśmy Świętego Mikołaja w tych dziwnych covidowych czasach.

Szymon Sienkiewicz

Czytaj więcej: Mikołajki 2021

Dziś - 23 listopada przypadł kolejny dzień matur próbnych. Zadania matematyczne - zamknięte i otwarte, logarytmy, równania, parabole - to zaprzątało umysły naszych uczniów. Jutro język obcy nowożytny i przedmioty dodatkowe. Ta próba sił i wiedzy z pewnością pozwoli na ocenę własnych umiejętności i lepsze przygotowanie do egzaminów - już tych właściwych w maju.

Anna Raczyńska

Czytaj więcej: Matura ( próbna jeszcze)....

W związku z trwającym stanem pandemii COVID 19 oraz obserwowanym w całym kraju wzrostem zakażeń, mając na uwadze przede wszystkim bezpieczeństwo dzieci i młodzieży oraz wszystkich pracowników szkoły uprzejmie przypominamy o bezwzględnym obowiązku przestrzegania w szkole reżimu sanitarnego zgodnie z wytycznymi , które opracowało Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ministrem Zdrowia i Głównym Inspektorem Sanitarnym.

 Przypominamy,że w Zespole Szkół obowiązuje:

  • bezwzględny nakaz noszenia maseczek ochronnych ( w maseczki zaopatrują rodzice);
  • dezynfekcja rąk przy wejściu i wyjściu ze szkoły;
  • wietrzenie pomieszczeń klasowych w trakcie przerw międzylekcyjnych ( proszę zwrócić uwagę na odpowiednio ciepły ubiór);
  • zachowanie dystansu społecznego i unikanie skupisk oraz grup;
  • zakaz przychodzenia do szkoły/pracy w przypadku dostrzeżenia objawów związanych z pandemią i poinformowanie o tym fakcie odpowiednich osób ( wychowawca, dyrektor).

Zarządzenie Nr D.021.3. 2021/2022

Dyrektora Zespołu Szkół w Biskupcu

Z dnia 26 października  2021r

W sprawie czasowego zawieszenia zajęć w klasie IIIc, IIId Liceum Ogólnokształcącym, IB Branżowej Szkole I stopnia w Zespole Szkół w Biskupcu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach( Dz. U. z 2003r. Nr 6 poz. 69 z późn. Zm.), § 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19( Dz. U. poz. 410), § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz. U. poz.493), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego

                                                                 zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

  1. 1.Zawiesza się na czas określony prowadzenie działalności dydaktyczno-wychowawczej zajęcia w klasie IIIc i IIId Liceum Ogólnokształcącego w okresie 26 – 29 października 2021 oraz w klasie IB BSIst w Zespole Szkół w Biskupcu w okresie 27 - 29 października 2021 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
  1. 2.W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o których jest mowa w ust. 1, zajęcia w klasie IIIc, IIId LO oraz klasie IB BSIst są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
  1. 3.Pozostałe oddziały klasowe pracują w trybie stacjonarnym.
  1. 4.Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń szkoły w Zespole Szkół w Biskupcu.
  1. 5.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ogłoszenia w Księdze Zarządzeń

Liceum Ogólnokształcące

Liceum Mundurowe

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa

wsb logo

Technikum

Branżowa Szkoła I-go Stopnia

Liceum dla Dorosłych