ZARZĄDZENIE nr D.021.5.19/20

 

DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ w BISKUPCU

z dnia 22.04.2020r.

W sprawie: zmian do zarządzenia nr D.021.1.19/20 z 26.09.2019 o wprowadzeniu dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

w roku szkolnym 2019/2020

     Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19( Dz.U. z 2020 poz.493)

§1.

W związku z pandemią COVID-19 i odwołaniem terminu egzaminu maturalnego , zaplanowanego na maj 2020r. zawieszam realizację dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w Zespole Szkół w Biskupcu w dniach 4, 5, 6 maja 2020r.

§ 2.

 

W dniach 4, 5, 6 maja 2020r. we wszystkich szkołach Zespołu Szkół w Biskupcu prowadzone będą zajęcia na odległość według planu lekcji na maj 2020r.

§ 3.

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych związane z egzaminem zewnętrznym -matura 2020 , podane będą w momencie ogłoszenia przez MEN nowego terminu egzaminu maturalnego.

§ 4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                   Dyrektor Zespołu Szkół w Biskupcu

                                                                          Krzysztof Janczara

Liceum Ogólnokształcące

Liceum Mundurowe

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa

wsb logo

Technikum

Branżowa Szkoła I-go Stopnia

Liceum dla Dorosłych