Liceum Ogólnokształcące

Zapraszamy!

Dalej

Technikum

Zapraszamy!

Dalej

Liceum Mundurowe

Zapraszamy!

Dalej

Branżowa Szkoła I- go Stopnia

Zapraszamy!

Dalej

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:  Dyrektor Zespołu Szkół, ul. Chrobrego 13, 11-300 Biskupiec e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych -Maciej Żołnowski pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

5. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz zawartych umów.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa: a. prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych oraz prawo do przenoszenia swoich danych; b. prawo do wniesienia skargi w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia, do Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 

WYZNACZENIE

INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Stosownie do treści art. 11 Ustawy z dnia 24 maja 2018 roku (Dz. U. 2018, poz. Nr 1000 ze zm.) informuję, że w Zespole Szkół w Biskupcu, ul. Chrobrego 13, 11-300Biskupiec

na inspektora ochrony danych osobowych wyznaczony został Pan Maciej Żołnowski.

Z inspektorem ochrony danych osobowych mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres Administratora. 

 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

1) Administratorem Państwa danych jest Zespół Szkół w Biskupcu (11- 300 Biskupiec, ul. Chrobrego 15, tel. 89 715 – 21 – 89, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

 • 2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres Administratora.
 • 3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji przez Szkołę zadań edukacyjnych i wychowawczych, jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59 z późn. zm.), a także ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o systemie informacji oświatowej (Dz. U. 2011, nr 139 poz. 814 z późn. zm.), ustawy z dnia z 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. 1991 Nr 95, poz. 425 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji
 • 4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych,
  w tym przepisów archiwalnych.
 • 5) Państwa dane .
 • 6) Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 • 7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
   (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
 • 8) Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.
 • 9) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tj. podmioty dostarczające oprogramowanie wykorzystywane w procesach edukacyjnych np. Librus), a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa (tj. jednostki samorządu terytorialnego, organy nadzoru itp.).

 

  Trwają intensywne prace budowlane związane z powstaniem nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkół w Biskupcu. Z każdym dniem widać postęp. Będziemy sukcesywnie zamieszczać fotografie tworząc w ten sposób kronikę budowy. 

Grudzień 2017

Z każdym dniem hala sprotowo- widowiskowa nabiera właściwych kształtów. Dzisiejsza wycieczka po budowie pozwoliła na sporządzenie kolejnej fotorelacji z błyskawicznych postępów firmy budującej. Wylane posadzki, pierwsze kaloryfery, wstawione okna, urządzenia klimatyzycayjne i grzewcze - to już istniejące elementy w budynku. Bardzo się cieszymy na ten widok, gdyż daje on nam nadzieję, że w przyszłym roku szkolnym 2018/2019 lekcje wychowania fizycznego będą się odbywać w najnowocześniejszej hali spotowej na terenie gminy Biskupiec i powiatu olsztyńskiego.

Kwiecień 2018

W hali zamontowano armaturę łazienkową, położono płytki ceramiczne, są już wykończone schody, łącznik z macierzystym budynkiem szkoły, pierwsze szafki....11 kwietnia postępy prac mieli okazję zobaczyć Wicestarosta Powiatu Olsztyńskiego - pan Andrzej Abako oraz Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty pan Marek Nowacki.

Lipiec 2018

06.07.2018r. - odbiór techniczny hali sportowej.

Czytaj więcej: Niech się mury pną do góry....

 • Duplikaty świadectw wydaje się wyłącznie w wypadku utraty oryginału (zniszczenia, zgubienia) – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych – DU nr 97, poz. 624 §22 ust. 1
 • Informujemy, iż z chwilą wydania duplikatu, oryginał traci ważność.W przypadku odnalezienia utraconego oryginału należy zwrócić go Zespołowi Szkół w Biskupcu.
 • Za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej za legalizację dokumentu tj. 26 zł (Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 (Dz.U.Nr 225, poz. 1635 ze zm.) W/w kwotę należy wpłacić w kasie Zespołu Szkól – I piętro bądź przelać na rachunek bankowy Nr 10 1560 0013 2013 0960 8000 0001.

Pobierz wniosek o wydanie duplikatu świadectwa - wniosek.

Terminarz Egzaminów Kwalifikacji w zawodzie w sesji Styczeń-Luty 2017.

 

Lp.

Kwalifikacja

Pisemny

Praktyczny

X

X

Data

Godzina

Data

Godzina

 

1

 

A.18

 

12.01.2016

 

10.00

 

X

 

X

 

2

 

T.6

 

12.01.2016

 

10.00

 

X

 

X

 

3

 

E.12

 

X

 

X

30.01-6.02.

2017,

13-18.02.

2017

 

8.00

 

4

 

E.13

 

X

 

X

05-11.02.

2017,

19-23.02.

2017

 

8.00

 

5

 

E.14

 

12.01.2016

 

14.00

23-26.01.

2017

8.00

12.00

16.00

 

6

 

B.22

 

12.01.2016

 

12.00

 

09.01.2017

 

9.00

 

7

 

A.35

 

12.01.2016

 

10.00

17-18.01.

2017

9.00

15.00

 

 

Liceum Ogólnokształcące

Liceum Mundurowe

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa

wsb logo

Technikum

Branżowa Szkoła I-go Stopnia

Liceum dla Dorosłych