• Duplikaty świadectw wydaje się wyłącznie w wypadku utraty oryginału (zniszczenia, zgubienia) – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych – DU nr 97, poz. 624 §22 ust. 1
  • Informujemy, iż z chwilą wydania duplikatu, oryginał traci ważność.W przypadku odnalezienia utraconego oryginału należy zwrócić go Zespołowi Szkół w Biskupcu.
  • Za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej za legalizację dokumentu tj. 26 zł (Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 (Dz.U.Nr 225, poz. 1635 ze zm.) W/w kwotę należy  przelać na rachunek bankowy Nr 10 1560 0013 2013 0960 8000 0001. - Zespół Szkół w Biskupcu.

Pobierz wniosek o wydanie duplikatu świadectwa - wniosek.

Liceum Ogólnokształcące

Liceum Mundurowe

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa

wsb logo

Technikum

Branżowa Szkoła I-go Stopnia

Liceum dla Dorosłych