RADA RODZICÓW - rodzaj organu szkolnego, który reprezentowany jest przez rodziców uczniów danej szkoły. W skład Rady Rodziców wchodzą przedstawiciele wszystkich rodziców  wybrani w demokratycznych wyborach.

RADA jest powoływana do współpracy ze szkołą w zakresie wszystkich spraw związanych z jej statutowymi zadaniami dotyczącymi kształcenia oraz funkcjonowania.

Skład Rady Rodziców Zespołu Szkół w Biskupcu r. szk. 2022/2023

PREZYDIUM RADY RODZICÓW:


Pani Agnieszka  Kowalczyk– przewodnicząca RR

Pani  Bogumiła Mendyk - z-ca przewodniczącej RR

Pani Sylwia Iwańska - sekretarz

KOMISJA REWIZYJNA:


Pani Bogumiła Kacprzycka - przewodnicząca

Pani  Magdalena Janc

Pani Katarzyna Kurdziel

 


Kompetencje Rady Rodziców ustala Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 Nr 67, poz.329 ze zm.)

Art.53.

1. W szkole i placówce może działać rada rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.
2. Zasady tworzenia rady rodziców uchwala ogół rodziców uczniów tej szkoły lub placówki.
3. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem
    szkoły lub placówki.
4. Reprezentacja rodziców może przybrać także inną nazwę niż określona w ust.1.

Do kompetencji Rady Rodziców należy:

- Występowanie do dyrektora i innych organów szkoły z wnioskami i opiniami we wszystkich
  sprawach szkoły

- Uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego skierowanego
  do uczniów, realizowanego przez nauczycieli

- Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły

- Rada Rodziców ma prawo wyrażania swojej opinii o pracy szkoły, dyrektora i nauczycieli

- Przedstawiciele Rady Rodziców mają prawo uczestnictwa w komisji konkursowej wybierającej
  dyrektora szkoły

    Celem  Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a w szczególności wspomagania realizacji celów i jej zadań.
Zajmujemy się również gromadzeniem funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł dla wspierania działalności szkoły, a także ustalamy zasady użytkowania tych funduszy. Fundusze ze składek wydawane są na podstawie uchwał w trybie głosowania.

Wpłaty na budżet Rady Rodziców mogą być dokonywane na numer konta :

39 8838 1031 9006 0317 4206 0001

 

 

 

 

 

 

Liceum Ogólnokształcące

Liceum Mundurowe

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa

wsb logo

Technikum

Branżowa Szkoła I-go Stopnia

Liceum dla Dorosłych