Liceum Ogólnokształcące

Zapraszamy!

Dalej

Technikum

Zapraszamy!

Dalej

Egger Biskupiec

Zaprasza!

Dalej

Branżowa Szkoła I- go Stopnia

Zapraszamy!

Dalej

Zasady rekrutacji do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego,
Technikum, Branżowej Szkoły I  stopnia
 w Zespole Szkół 

w Biskupcu na rok szkolny 2024/2025 

 

 Podstawa prawna:

1. Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Rozporządzenie MEN

 

2. ZARZĄDZENIE NR 63…. WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2024/2025 na terenie województwa warmińsko-mazurskiego  ZARZĄDZENIE

 

Informacje ogólne

Kierunki kształcenia w naszej szkole:

Uwaga! W roku szkolnym 2023/2024 firma EGGER nie prowadzi naboru uczniów do klas pierwszych.

Liceum Ogólnokształcące – 4-letnie


Przedmioty o zakresie rozszerzonym:

1. 1a LO   język polski- historia – wos   (drugi język obcy – j. niemiecki)*

a) Oddział Przygotowania Wojskowego - język polski - historia - wos (drugi język obcy – j. niemiecki)*

2. 1b LO   język angielski – biologia – chemia (drugi język obcy – j. rosyjski)*

3. 1c LO   matematyka - geografia - język angielski (drugi język obcy – j. niemiecki)*

 

* pierwszy język obcy – język angielski

Technikum – 5-letnie

- 1 Ta  technik informatyk  - (drugi język obcy – j. niemiecki)

 

* pierwszy język obcy – język angielski

Branżowa Szkoła I Stopnia – 3 letnia 

- 1A - klasa wielozawodowa 

 

Terminy składania dokumentów i rekrutacji- wkrótce

1. Przyjmowanie podań - od 20 maja 2024r do 19 czerwca 2024*

*Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie OKE z egzaminu ósmoklasisty do 8 lipca 2024 do godziny 12:00

2. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych - 10 lipca 2024

3. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie w zawodzie skierowania na badania lekarskie- do 11 lipca 2024

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły (doniesienie oryginalnych świadectw i zaświadczeń OKE - od 21 czerwca 2024 do 15 lipca 2024 do 15:00

5. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych - do 16 lipca 2024 r do godziny 10:00

 

Wymagane dokumenty

Wniosek kandydata o przyjęcie do klasy pierwszej wybranej szkoły

świadectwo ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej

zaświadczenie o wyniku egzaminu (OKE)

dokumentacja potwierdzająca szczególne osiągnięcia ucznia

2 fotografie (podpisane na odwrocie)

dokumentacja medyczna (karta zdrowia)

Branżowa Szkoła I Stopnia – umowa o pracę zawarta z zakładem pracy w celu nauki zawodu

Technikum – zaświadczenie o przydatności do zawodu

Szczegółowe zasady rekrutacji

 

1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych, dyrektor szkoły powołuje komisję rekrutacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członkom komisji.

2. Komisja rekrutacyjna prowadzi odrębnie postępowanie rekrutacyjne dla absolwentów gimnazjum i odrębnie dla absolwentów szkoły podstawowej.

3. Do zadań szkolnej komisji rekrutacyjnej należy:

   - podanie do wiadomości kandydatom informacji o warunkach rekrutacji z uwzględnieniem   kryteriów przyjęć ustalonych w statucie szkoły;

     - ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły;

     - sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

4. Dyrektor szkoły może zwolnić komisję rekrutacyjną od przeprowadzenia postępowania, jeżeli liczba kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klas pierwszych szkoły jest mniejsza lub równa limitom miejsc, w poszczególnych oddziałach.

5. O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej decyduje postępowanie rekrutacyjne w oparciu o kryteria uwzględniające:

a) punktację wybranych zajęć edukacyjnych i inne osiągnięcia ucznia, wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej, które uwzględnia się w postępowaniu rekrutacyjnym;

b) liczbę punktów uzyskanych za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum/szkoły podstawowej, zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego/szkoły podstawowej.

6. Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału szkoły w kolejności zgodnej
z uzyskaną sumą punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc.

7. Kandydat w wyniku postępowania rekrutacyjnego może uzyskać maksymalnie 200 punktów, w tym:

     a)100 punktów za oceny z wybranych zajęć edukacyjnych i inne osiągnięcia ucznia,   wymienione w świadectwie ukończenia szkoły podstawowej;

     b)100 punktów za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej.    

                 

 8. Przeliczane są punkty uzyskane na świadectwie za oceny z języka polskiego, matematyki   oraz dwóch dodatkowych przedmiotów wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły     podstawowej,za oceny wyrażone w stopniu:                                                                                                                 

  •   celujący- 18 pkt,
  •   bardzo dobry – 17 pkt,
  •   dobry – 14 pkt,
  •   dostateczny – 8 pkt,
  •   dopuszczający – 2 pkt.

          Liczba punktów możliwa do uzyskania wynosi 72

           Przeliczanie na punkty ocen z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie w poszczególnych szkołach:

  1. 1.Liceum Ogólnokształcące:

a) klasa 1a – j. polski, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie

b) klasa 1b – j. polski, matematyka, biologia, chemia/ j. polski, matematyka, j. angielski, geografia

  1. 2.Technikum:

a) technik informatyk – j. polski, matematyka, j. angielski, informatyka

b) technik źródeł energii odnawialnej -j. polski, matematyka, fizyka, geografia

c) technik elektryk/ technik mechanik - j.polski, j. angielski, matematyka, fyzyka* lub geografia* (wyższa ocena)

  1. 3.Branżowa Szkoła I stopnia:

a) ślusarz – j. polski, matematyka, fizyka, język obcy

b) sprzedawca – j. Polski, matematyka, j. obcy, geografia

c) wielozawodowa – j. polski, matematyka, j. obcy, geografia    

9. Liczba punktów za niżej wymienione osiągnięcia na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

a) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponad wojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty

- tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów

- tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów

- tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów

b) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów

- dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów

- tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów

- tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 punktów

- tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty

c) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w punkcie a i b, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

- międzynarodowym – 4 punkty

- krajowym – 3 punkty

- wojewódzkim – 2 punkty

- powiatowym – 1 punkt

d) w przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w pkt a-c wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi - 18 punktów.

e) uzyskanie świadectwa ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem – 7 punktów

f) aktywność społeczna, a tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 3 punkty

Maksymalna suma punktów możliwych do uzyskania za osiągnięcia wymienione w punkcie 9 może wynieść łącznie 28

Maksymalna liczba punktów możliwych do osiągnięcia przez kandydata za świadectwo wynosi 100 punktów

10. Punkty za egzamin ósmoklasisty – 100 pkt

Wynik z języka polskiego – 100% x 0,35 = 35 pkt

Wynik z matematyki – 100% x 0,35 = 35 pkt

Wynik z języka obcego nowożytnego – 100% x 0,3 = 30 pkt

Maksymalna liczba punktów możliwych do osiągnięcia przez kandydata wynosi 200 punktów.

Dokumenty do pobrania:

Wniosek do Liceum Ogólnokształcącego  - pobierz

Wniosek do Technikum  - pobierz

Wniosek do Szkoły Branżowej I  Stopnia - pobierz

 

Liceum Ogólnokształcące

Liceum Mundurowe

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa

wsb logo

Technikum

Branżowa Szkoła I-go Stopnia

Liceum dla Dorosłych