Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr ZS/21/2012
Dyrektora Zespołu Szkół w
Biskupcu z dnia 27.12.2012

 

STATUT
Szkolnego Schroniska Młodzieżowego
w BiskupcuRozdział I
Postanowienia ogólne

§1
1.Placówka nosi nazwę: Zespół Szkół w Biskupcu Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Biskupcu zwane dalej Schroniskiem.
2.Siedzibą Schroniska jest budynek po byłym internacie w Biskupcu przy ul. Chrobrego 11.
3.Przedmiotem działalności Schroniska jest zakwaterowanie, w tym działalność podstawowa: obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, kod: 55.20.Z.
4.Organem prowadzącym jest Powiat Olsztyński.
5.Na budynku Schroniska umieszczona jest trójkątna tablica o wymiarach 60cm x 60cm x 60cm
z napisem „Szkolne Schronisko Młodzieżowe” wykonanym dużymi, białymi literami
na zielonym tle.
6.Schronisko działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm. ), i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tyhc placówkach oraz wysokosci zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. z 2005 r. Nr 52, poz. 467 z późn. zm. ) oraz niniejszego Statutu.

Rozdział II
Cele i zadania
§2
1.Zadaniem Schroniska jest:
1) upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki jako aktywnej formy wypoczynku,
2) zapewnienie uczniom taniego noclegu, opieki wychowawczej i informacji krajoznawczo – turystycznej,
3) prowadzenie doradztwa w zakresie turystyki i krajoznawstwa regionu,
4) wspieranie organizacyjne pobytu zarówno grup, jak i osób indywidualnych.

§3
1.Schroniskiem kieruje Dyrektor Zespołu Szkół w Biskupcu.
2.Dyrektor w szczególności:
1)kieruje działalnością Schroniska i reprezentuje je na zewnątrz,
2)sprawuje opiekę wychowawczą nad młodzieżą i stwarza warunki organizacyjne, higieniczno- sanitarne wypoczynku,
3)dysponuje środkami określonymi w planach finansowych (środkami budżetowymi
i pozabudżetowymi) i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
a także organizuje finansową i gospodarczą obsługę Schroniska,
3.W Schronisku zatrudnia się recepcjonistę i osobę sprzątającą..
4.Zakres zadań pracowników Schroniska:
1)zapewnienie wypoczynku osobom korzystającym ze Schroniska,
a)zagwarantowanie bezpiecznych warunków przebywania,
b)utrzymanie właściwych warunków higieniczno- sanitarnych,
2)prowadzenie magazynu pościeli, zmiana pościeli, pranie i prasowanie.
3)prowadzenie recepcji:
a) rezerwacja miejsc,
b)meldowanie i kwaterowanie,
4)udzielanie informacji krajoznawczo – turystycznej,
5)prowadzenie i przechowywanie dokumentacji Schroniska.
5.Obsługę finansową Schroniska w tym przyjmowanie wpłat za noclegi prowadzi księgowość przy Zespole Szkół w Biskupcu.
6.W realizacji zadań Dyrektor stosuje obowiązujące przepisy, a w szczególności ustalenia wynikające z ustaw: o systemie oświaty, Kodeks Pracy, ustawy
o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości oraz przepisów wykonawczych.

Rozdział III
Organizacja Schroniska
§4
1.Schronisko jest schroniskiem I kategorii, czynnym przez cały rok.
2.Przyjmowanie osób w Schronisku trwa od godz. 17.00 do godz. 21.00.
3.Doba w Schronisku trwa od godz. 17.00 do godz. 10.00 dnia następnego.
4.Cisza nocna obowiązuje od godz. 22.00 do godz. 6.00.
5.Schronisko posiada apteczkę, zaopatrzoną w leki i artykuły sanitarne.
6.Na terenie Schroniska obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu
i zażywania środków odurzających.
7.System rezerwacji miejsc noclegowych:
1)grupy zorganizowane złożone co najmniej z 10 osób zgłaszają pobyt przynajmniej
na dwa tygodnie wcześniej przed przybyciem do Schroniska. W zamówieniu podaje
się nazwisko i imię opiekuna grupy oraz jego adres, liczbę i płeć uczestników, nazwę
i adres szkoły (uczelni) lub organizacji, czas pobytu w Schronisku oraz dzień i godzinę przybycia,
2)zamówienie grupy zorganizowanej jest kwalifikowane według kolejności zgłoszeń,
z tym że pierwszeństwo maja dzieci i młodzież szkolna oraz studenci,
3)turyści indywidualni w grupach poniżej 10 osób są przyjmowani na noclegi
w Schronisku, jeżeli są wolne miejsca, z tym że pierwszeństwo maja dzieci
i młodzież szkolna oraz studenci,
4)rezygnację z noclegu należy zgłosić najpóźniej na 5 dni przed planowanym przyjazdem,
w przeciwnym wypadku zamawiający obciążany jest kosztami pierwszego noclegu,
8.Schronisko nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe oraz pieniądze wnoszone do Schroniska przez osoby z niego korzystające, jeżeli nie zostaną zdeponowane w księgowości Zespołu Szkół w Biskupcu.
Rozdział IV
Prawa i obowiązki dzieci i młodzieży oraz innych osób przebywających
w Schronisku

§5
1.Dzieci, młodzież oraz inne osoby przebywające w Schronisku mają prawo do:
1)bezpiecznego pobytu w Schronisku,
2)korzystania z tanich noclegów – przysługujących im ulg,
3)życzliwego i podmiotowego traktowania przez personel Schroniska,
4)ochrony i poszanowania godności,
5)uszanowania prywatności,
6)swobody wyrażania myśli, przekonań, w szczególności światopoglądowych
i religijnych, jeśli nie narusza to dobra innych osób,
7)uzyskania informacji i doradztwa w zakresie turystyki i krajoznawstwa,
8)rozwoju zainteresowań w zakresie turystyki i krajoznawstwa.
2.Obowiązkiem dzieci, młodzieży oraz innych osób przebywających w Schronisku jest:
1) przestrzeganie ciszy nocnej,
2)spokojne i uprzejme zachowanie,
3)przestrzeganie zakazu palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz zażywania środków odurzających.
3.Osoby niestosujące się do Regulaminu Schroniska mogą być usunięte ze Schroniska
przez uprawnionego pracownika bez prawa zwrotu poniesionych kosztów.
4.Skargi związane z naruszeniem praw dziecka zgłaszać należy organowi prowadzącemu.

Rozdział V
Postanowienia końcowe

§6
1.Szczegółowe zasady organizacji i sposobu korzystania ze Schroniska określa Regulamin Schroniska.
2.W widocznym i ogólnodostępnym miejscu umieszcza się:
1)ekspozycję i materiały informacyjne o regionie,
2)informację turystyczną,
3)wykaz niezbędnych numerów telefonów, informację o rozkładzie jazdy komunikacji publicznej i innej oraz dostępnej bazie żywieniowej,
4)informację o lokalizacji obiektów kulturalnych i sportowych,
5)cennik opłat za korzystanie ze Schroniska,
6)książkę życzeń i zażaleń.
3.Dyrektor jest zobowiązany udostępnić osobie korzystającej ze Schroniska,
na jej życzenie, książkę życzeń i zażaleń.

Zespół Szkół w Biskupcu Szkolne Schronisko Młodzieżowe

ul. Chrobrego 11

11-300 Biskupiec

tel/fax 897152189 w godz. od 7.00 do 15.30

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ilość miejsc noclegowych – 32

CENNIK OPŁAT ZA NOCLEGI W SZKOLNYM SCHRONISKU MŁODZIEŻOWYM W BISKUPCU

 

Zarządzenie Nr D.021.8.22/23

DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ w BISKUPCU

z dnia 31.08.2023r.

W sprawie ustalenia opłat za noclegi

w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Biskupcu przy ul. Chrobrego 11

 

§ 1

Od dnia 1 września 2023 roku ustala się następujące opłaty za noclegi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Biskupcu przy ul. Chrobrego 11:

Opłata za noclegi:

   a) pierwsza noc  -  55,00 zł (piędziesiąt pięć złotych)

   b) następna noc -  50,00 zł (pięćdziesiąt złotych)

 § 2

Cena noclegu bez pościeli jest niższa o 5,00 zł i wynosi:

   a) pierwsza noc  - 50,00 zł

   b) następna noc  - 45,00 zł

§ 3

W przypadku noclegu większej grupy lub noclegu przez dłuższy okres istnieje możliwość negocjacji ceny.

§ 4

Uchyla się Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół w Biskupcu Nr D. 021.8.19/20 z dnia 14.07.2020 roku.

 § 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 września 2023r.

1. Prawo do korzystania ze schroniska przysługuje młodzieży szkolnej i studenckiej, nauczycielom i wychowawcom oraz członkom Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych, jak również obcokrajowcom należącym do macierzystych stowarzyszeń Schronisk Młodzieżowych. Z noclegu w schronisku, w razie wolnych miejsc, mogą korzystać również inne osoby pod warunkiem przestrzegania obowiązującego regulaminu.

2. Grupy zorganizowane (złożone z co najmniej 5 osób) dokonują rezerwacji miejsc noclegowych pisemnie, przesyłając zamówienie pocztą, faxem lub e-mailem. W zamówieniu podają: nazwę i adres szkoły (uczelni) lub organizacji, imię i nazwisko kierownika grupy oraz jego adres, liczbę i płeć uczestników, czas pobytu w schronisku oraz dzień i godzinę przybycia. Zamówienia wycieczek są kwalifikowane według kolejności zgłoszeń, z uwzględnieniem pierwszeństwa dla grup młodzieży szkolnej i studenckiej.

3. Turyści indywidualni mogą dokonać rezerwacji telefonicznie lub są przyjmowani na noclegi bezpośrednio w schronisku, jeżeli są wolne miejsca, z uwzględnieniem pierwszeństwa dla młodzieży szkolnej i studenckiej. 3.1. Młodzież szkolna nie mająca ukończonych 18 lat może być przyjmowana do schroniska za okazaniem zamówienia noclegów (z podaniem adresu i kontaktu telefonicznego) podpisanego przez rodziców lub prawnych opiekunów.

4. Grupy wycieczkowe oraz turyści indywidualni w szczególnych przypadkach oraz w miarę możliwości, mogą być przyjmowani do schroniska za ustaloną opłatą także na pobyt dzienny.

5. Przybywający do schroniska (powinno to nastąpić w godz.17.00 do 21.00), są wpisywani do książki rejestracyjnej schroniska, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz regulują należne opłaty, według cennika wywieszonego w schronisku na widocznym miejscu.

6. Ze schroniska można korzystać nie dłużej niż przez 3 kolejne noce, chyba, że są wolne miejsca i dyrektor schroniska wyrazi zgodę na dłuższy pobyt.

7. Osoby płci męskiej i żeńskiej kwateruje się w oddzielnych pomieszczeniach, wskazanych przez pracownika schroniska.

8. Osoby, które przebyły chorobę zakaźną, nie mogą w okresie kwarantanny korzystać ze schroniska.

9. Kierownik grupy wycieczkowej i opiekunowie zobowiązani są nocować w schronisku razem z uczestnikami. W przeciwnym przypadku grupa może nie być przyjęta do schroniska.

10. Korzystający z noclegu w schronisku, o ile rezygnują ze schroniskowej bielizny pościelowej muszą być zaopatrzeni we własną bieliznę pościelową (2 prześcieradła i poszewkę na poduszkę) lub śpiwór bieliźniany

11. Nocujący powinni przygotować łóżka do snu przed godz. 21.00 tak, aby można było sprawdzić, czy wszyscy mają bieliznę pościelową lub śpiwór. Bez bielizny pościelowej nie można korzystać z noclegu.

12. Od godz. 22.00 do 6.00 obowiązuje w schronisku cisza nocna. Turyści, którzy przychodzą późno lub bardzo rano wychodzą ze schroniska, nie powinni zakłócać wypoczynku pozostałym osobom. Odchylenia od ustalonych godzin ciszy nocnej są możliwe tylko w wyjątkowych przypadkach za zgodą dyrektora/kierownika schroniska.

13. Korzystający ze schroniska powinni przed opuszczeniem placówki w danym dniu, zasłać łóżka i sprzątnąć pomieszczenia sypialne schroniska.

14. W godz. od 10.00 do 17.00 z sypialń korzystać nie wolno. Odstępstwa od tej zasady są dopuszczalne tylko podczas niepogody i to w schroniskach, które nie mają świetlicy lub jadalni.

15. Przygotowanie posiłków może się odbywać jedynie w aneksie kuchennym w czasie wyznaczonym przez dyrektora schroniska. Po spożyciu posiłków należy pozmywać naczynia kuchenne, a kuchnię dokładnie posprzątać.

16. Wszelkie zniszczenia i uszkodzenia przedmiotów stanowiących własność schroniska należy zgłaszać dyrektorowi schroniska, który określa wysokość odszkodowania.

17. W schronisku obowiązuje schludny ubiór, spokojne i uprzejme zachowanie. Picie alkoholu i używanie narkotyków oraz uprawianie gier hazardowych jest zabronione.

18. Palenie tytoniu w schronisku jest zakazane. Osoby pełnoletnie mogą palić tylko w palarni wyznaczonej przez dyrektora schroniska.

19. W razie przekroczenia regulaminu schroniska lub nieodpowiedniego zachowania, dyrektor schroniska jest uprawniony do usunięcia takiej osoby ze schroniska z równoczesnym powiadomieniem właściwej szkoły, uczelni, organizacji, rodziców lub prawnych opiekunów.

20. Korzystający ze schroniska mogą wszelkie pozytywne i negatywne uwagi wpisywać do książki życzeń i zażaleń schroniska lub w ważnych wypadkach kierować je do właściwego organu prowadzącego schronisko, kuratora oświaty lub zarządu oddziału PTSM.

21. We wszystkich sprawach nie ujętych w regulaminie, a dotyczących toku życia w schronisku, jak: zapewnienie porządku, ochrona mienia, przestrzeganie zasad kultury itp., korzystający ze schroniska są obowiązani stosować się do wskazań dyrektora schroniska.

Liceum Ogólnokształcące

Liceum Mundurowe

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa

wsb logo

Technikum

Branżowa Szkoła I-go Stopnia

Liceum dla Dorosłych