POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Biskupcu zwane dalej szkołą jest szkołą publiczną i ma siedzibę przy ulicy Bolesława Chrobrego 13 (adres szkoły: ul. B. Chrobrego 13, 11-300 Biskupiec).

2. Szkoła działa na podstawie aktu o jej utworzeniu oraz niniejszego statutu.

3. Organem prowadzącym szkołę jest Powiat Olsztyński.

4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny na szkołą jest Warmińsko — Mazurski Kurator Oświaty w Olsztynie.

5. Pełna nazwa szkoły brzmi : II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Biskupcu.

6. Kształcenie w szkole prowadzone jest w formie zaocznej.

7. Szkoła może pozyskiwać dodatkowe środki na finansowanie niektórych form działalności statutowej z dotacji, z dobrowolnych wpłat rodziców uczniów, a także z zysków uzyskanych z działalności gospodarczej, wynajmu lub dzierżawy nieruchomości.

8. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materialnej oraz zasady prowadzenia i przechowywania właściwej szkole dokumentacji określają odrębne przepisy.

9. Szkoła używa pieczęci i pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami.

10. Przedmiot działalności szkoły: Edukacja, w tym działalność podstawowa: Licea ogólnokształcące, kod 85.31.B

 

CELE I ZADANIA SZKOŁY

§2 1.

1. Szkoła realizują cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, a w szczególności:

1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły,

2) umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia,

3) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad, stosownie do warunków szkoły i wieku słuchaczy,

4) umożliwia rozwijanie zainteresowań słuchaczy, realizowanie indywidualnych programów nauczania ,

5) udziela pomocy materialnej uczniom w miarę posiadanych środków finansowych.

 

2. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Biskupcu. jest szkołą o trzyletnim cyklu nauczania na podbudowie gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej. 

Pobierz Statut.

Liceum Ogólnokształcące

Liceum Mundurowe

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa

wsb logo

Technikum

Branżowa Szkoła I-go Stopnia

Liceum dla Dorosłych